sales@nordek.eu
RGBLink video solutions
Video mixer MINI

Privaatsustingimused

Privaatsustingimused

Käesolevas privaatsusteates selgitame, kuidas me kogume ja kasutame teie isikuandmeid. Käesolev privaatsusteade kohaldub kõikide isikuandmete osas, mida töötleme, kui tellite, ostate või kasutate meie tooteid ja teenuseid, külastate meie veebilehti, kasutate meie kliendituge või suhtlete meiega muul viisil.

Nordek OÜ peab lugu oma klientide privaatsusest ja mõistab, et isikuandmete töötlemine seaduslikul ja nõuetekohasel viisil on oluline ühiskondlik vastutus ja kinnitab, et püüab igati isikuandmeid kaitsta. Käesolev privaatsusteade on osa Nordek OÜ Privaatsuse Kaitsmise Poliitikast ja see kehtib kõigi meie poolt töödeldavate isikuandmete puhul, puudutades meie potentsiaalseid, praeguseid ja endisi kliente ning tarnijaid, ning teie (edaspidi “teie”) poolt meie toodete ja teenuste kasutamist, meie veebilehtede külastamist aadressidel https://store.nordek.eu, või muul viisil äritegemist Nordek OÜ-ga või selle partneritega. Selles privaatsusteates selgitame, milliseid isikuandmeid me teie kohta kogume ja kuidas me neid andmeid kasutame. Seetõttu soovitame teil teadet hoolikalt lugeda.

Sisukord

1. Kes me oleme

2. Milliseid isikuandmeid me kogume ja mida me andmetega teeme

3. Kuidas me teie andmeid kogume

4. Isikuandmete jagamine

5. Turvameetmed ja andmete säilitamine

6. Isikuandmete rahvusvaheline edastamine

7. Teie õigused

8. Privaatsusteate uuendamine

9. Kontaktid isikuandmetega seotud päringute esitamiseks

 

1. Kes me oleme

Oleme Nordek OÜ, Malle tee 14, Mändjala, Saaremaa vald, 93871, Eesti. Meie vastutame selles privaatsusteates kirjeldatud isikuandmete kogumise ja kasutamise eest. Väljendid “Nordek” ja “meie” viitavad kõik, sõltuvalt kontekstist, kogu käesoleva teksti ulatuses kollektiivselt Nordek OÜ-le.

2. Milliseid isikuandmeid me kogume ja mida me teie andmetega teeme

Oleme kindlaks määranud oma andmetöötlustoimingud ja eesmärgid, miks me teie isikuandmeid töötleme, allpool esitatud lisas “Ülevaade Nordek andmetöötlustoimingutest”. Lühidalt öeldes kasutame erinevaid süsteeme, et pakkuda teile tooteid ja teenuseid. Näiteks pakub Nordek alljärgnevaid tooteid ja teenuseid: Nordek Store (https://store.nordek.eu)

Õiguslikud alused

Nordek OÜ töötleb teie isikuandmeid, et pakkuda teile oma tooteid ja teenuseid, täita meile pandud juriidilisi kohustusi või vajaduse tekkimisel kaitsta meie õigustatud huvisid ja kolmandate isikute huvisid, või teie nõusoleku alusel.

Kui töötleme teie isikuandmeid oma õigustatud huvides või kolmandate isikute huvides, rakendame mõistlikke meetmeid, et vältida teile õigustamatu kahju tekkimist. Meie õigustatud huvi on näiteks meiepoolne huvi parandada meie toodete ja teenuste kvaliteeti, salvestades kontaktandmeid; vähendada kulusid, täiendada uudiskirju ja veebilehti, analüüsides, millised osad meie poolt antavast teabest on teie jaoks kõige olulisemad, või kaitsta (turvata) meie teenuseid ja ruume, vaata näiteid allpool toodud Lisas. Taotluse esitamisel on võimalik saada lisateavet huvide kaalumise testide kohta. Kui töötleme teie isikuandmeid meie õigustatud või kolmanda isiku õigustatud huvi alusel on teil igal ajal õigus esitada vastuväiteid konkreetse olukorraga seotud põhjustel (vt allpool punkt 7 “Teie õigused”). Te võite oma nõusoleku isikuandmete töötlemiseks igal ajal tagasi võtta, kui töötlemine põhineb teie poolt antud nõusolekul, järgides konkreetseid juhiseid ning kohandades oma seadeid (kui see on võimalik) või pöördudes meie poole, kontakteerudes vastavalt punktis 9 “Kontaktid isikuandmetega seotud päringute esitamiseks ” toodule.

Kui töötleme teie isikuandmeid muul eesmärgil, kui sellel, milleks me algselt andmeid kogusime (ja me tugineme muule õiguslikule alusele, kui teie nõusolek või seadusest tuleneva kohustuse täitmisele selle uue eesmärgi saavutamisel), hindame, kas andmete töötlemine sellise uue eesmärgi saavutamiseks on kooskõlas esialgse andmete kogumise eesmärgiga. Täiendav info olukorra hindamise kohta on kättesaadav taotluse esitamisel (vt allpool punkt 7, “Teie õigused”).

3. Kuidas me teie andmeid kogume

Suurema osa töötlemisele kuuluvatest isikuandmetest moodustab informatsioon, mida te teadlikult edastate meile kas otse või kolmandate isikute kaudu. Siiski esineb juhtumeid, kus me töötleme teavet, mida suudame teie kohta järeldada, tuginedes muule teabele, mida olete meile saatnud või mille oleme saanud teiega suheldes, või isikuandmetele, mille oleme saanud teistelt ettevõtetelt või kolmandatelt osapooltelt, kellele olete teadlikult infot edastanud (vt allpool punkt 4, “Isikuandmete jagamine” ja Lisa).

Kui keeldute esitamast isikuandmeid, mida vajame lepingu või seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks, ei pruugi meil olla võimalik pakkuda teile kõiki või osasid teenuseid, mida olete meilt tellinud.

4. Isikuandmete jagamine

Me töötleme osa teie isikuandmetest lokaalselt. Selle tulemusena võidakse teie kohta käivat teavet jagada teiste Nordek OÜ üksustega. Sellele vaatamata võib iga NOrdek OÜ partner ettevõte ja eelpool nimetatud teised andmebaasid ja süsteemid selliseid isikuandmeid koguda, saada, kasutada, jagada või muul viisil töödelda üksnes vastavalt kohalduvatele seadustele, käesolevale privaatsusteatele ning Nordek OÜ isikuandmete Privaatsuse Kaitsmise Poliitikale. Veelgi enam, isikuandmete töötlemisel järgime ettevõttes rangeid juurdepääsu reegleid. Teie isikuandmetele on vajadusepõhine (need-to-know basis) ligipääs ainult piiratud arvul Nordek OÜ töötajatel.

Reeglina me teie isikuandmeid kellegi teisega väljaspool Nordek OÜ-d ei jaga. Sellele vaatamata võime jagada teie isikuandmeid usaldusväärsete kolmandate isikutega, kes viivad ellu meie äriülesandeid või osutavad meile teenuseid. Kõigilt sellistelt kolmandatelt isikutelt nõutakse teie isikuandmete nõuetekohast kaitsmist lepingute alusel, mis vastavad kohalduvate seaduste nõuetele. Teie isikuandmeid võib jagada uurimise korral (nt andmete avalikustamine kuritegude või pettuste ärahoidmiseks või kohtuotsuse või seaduse täitmiseks).

5. Turvameetmed ja andmete säilitamine

Nordek OÜ tagab teie isikuandmete kaitse vastavalt meie IT- ja turvalisusepoliitikale nii, et isikuandmed on kaitstud volitamata ligipääsu, ebaseaduslike muudatuste, kadumise või hävimise vastu. Teie isikuandmeid ei säilitata kauem, kui see on vajalik eesmärkide täitmiseks, milleks andmed algselt koguti, sealhulgas õiguslike ja rahaliste kohustuste täitmiseks ja võimalike vaidluste lahendamiseks. Andmete säilitamise tähtaegu on täpsemalt kirjeldatud meie töötlustoimingute ülevaates allpool toodud Lisas.

6.Isikuandmete rahvusvaheline edastamine

Arvestades meie ettevõtte ülemaailmset iseloomu, võidakse teie isikuandmeid edastada Nordek OÜ üksustele ja usaldusväärsetele kolmandatele isikutele riikidesse väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda, kus seadused ei pruugi võimaldada kaitsta teie isikuandmeid Euroopa Majanduspiirkonnaga võrdväärsel tasemel. Vajadusel tagab Nordek OÜ adekvaatsete ja nõuetekohaste kaitsemeetmete rakendamise isikuandmete rahvusvahelisel edastamisel vastavalt kohalduvatele andmekaitseseadustele. Isikuandmete edastamiseks väljaspoole Euroopa Majanduspiirkonda kasutab Nordek OÜ Euroopa Nõukogu poolt heakskiidetud mehhanisme, nagu andmekaitse turbesertifikaat ja standardlepingu klauslid, näiteks “(EL´i) vastutavalt töötlejalt (mitte-EL´i/EMP´i) vastutavale töötlejale”, otsus 2004/915/EC (vt GDPR Art. 46). Kui soovite saada nimetatud kaitsemeetmetest koopiat, palun kontakteeruge meiega punktis 9 “Kontaktid isikuandmetega seotud päringute esitamiseks” all toodud kontaktide kaudu.

7. Teie õigused

Teil on võimalus meiega ühendust võtta (vt täpsemalt punktist 9 “Kontaktid isikuandmetega seotud päringute esitamiseks”allpool), et rakendada kõiki õigusi, mis kohalduvate andmekaitseseaduste alusel teile on antud, sealhulgas õigus (1) oma andmetele ligipääsuks, (2) nende parandamiseks, (3) nende kustutamiseks, (4) nende töötlemise piiramiseks, (5) oma isikuandmete faili taotlemiseks ja (6) vastuväidete esitamiseks andmetöötlusprotsessi osas, ning olukordades, kus oleme küsinud teie nõusolekut, selle nõusoleku tagasivõtmiseks. Teatud situatsioonide puhul võivad sellised õigused olla piiratud. Me võime näiteks keelduda teie andmetele ligipääsutaotluse rahuldamisest, kui osutub vajalikuks kaitsta teiste isikute õigusi ja vabadusi või keelduda teie isikuandmete kustutamisest juhul, kui nende andmete töötlemine on vajalik seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks. Näiteks õigust andmete ülekandmiseks ei rakendata juhul, kui teie isikuandmeid ei esitanud teie ise, või kui me töötleme teie andmeid lepingu täitmiseks.

Kui soovite oma õigusi kasutada, palun saatke taotlus kontaktidel, mis on toodud punktis 9 “Kontaktid isikuandmetega seotud päringute esitamiseks” allpool. Palun pange tähele, et me võime teilt küsida lisainformatsiooni teie isiku tuvastamiseks. Samuti on teil õigus esitada kaebus järelevalveasutuseks olevale Andmekaitse Inspektsioonile.

Te võite ka sel juhul meiega ühendust võtta, kui teil küsimusi, märkusi või kaebusi seoses käesoleva privaatsusteatega.

7.1 Õigus juurdepääsule

Te võite meilt aru pärida, kas me töötleme teie isikuandmeid või mitte, ning juhul kui töötleme, saada juurdepääs andmetele koopia saamise vormis. Andmetele juurdepääsu võimaldades esitame teile ka asjakohased täiendavad andmed, näiteks andmete töötlemise eesmärgid, asjakohaste isikuandmete kategooriad ja muu selline teave, mis on teile vajalik nimetatud õiguse sisuliseks kasutamiseks.

7.2 Õigus parandusteks

Teil on õigus, et teie isikuandmed saaksid parandatud, kui need on ebatäpsed või mittetäielikud. Taotluse esitamisel parandame teie ebatäpsed isikuandmed ja võttes arvesse andmetöötlemise eesmärke, täiendame mittetäielikke isikuandmeid, mis võib omakorda tähendada täiendava avalduse esitamist.

7.3 Õigus andmete kustutamiseks

Teil on samuti õigus oma isikuandmete kustutamiseks, mis tähendab teie andmete kustutamist meie poolt ja kus võimalik, ka teiste vastutavate töötlejate poolt, kellele oleme teie isikuandmed varasemalt avaldatud. Teie isikuandmete kustutamine leiab aset ainult teatud juhtudel, mis on seadusega ette nähtud ja GDPR´i artiklis 17 loetletud. Eeltoodu hõlmab ka olukordi, kus teie isikuandmed pole enam vajalikud esialgsete eesmärkide (milleks neid koguti) saavutamiseks, samuti hõlmab see situatsioone, kus andmete töötlemine toimus ebaseaduslikult. Tulenevalt viisist, kuidas me teatud teenuseid haldame, võib andmete varukoopiate kustutamine võtta veidi aega.

7.4 Õigus andmetöötluse piiramiseks

Teil on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist, mis tähendab, et me peatame teie andmete töötlemise teatud ajaperioodiks. Asjaolud, mis võivad sellise õiguse tekkimise põhjustada, hõlmavad olukordi, kus teie isikuandmete õigsus vaidlustatakse, kuid meil on vaja lisaaega nende (eba)õigsuse kontrollimiseks. Nimetatud õigus ei takista meil jätkata isikuandmete säilitamist. Me teavitame teid piirangu tühistamisest, enne selle tühistamist.

7.5 Õigus isikuandmete saamisele failina (andmete ülekandmine)

Teie õigus andmete ülekandmisele tähendab seda, et te võite nõuda meil saata teile oma isikuandmed struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus ning edastada sellised andmed otse teisele vastutavale töötlejale kui see on tehniliselt teostatav. Taotluse esitamisel ja juhul kui see on tehniliselt teostatav edastame teie isikuandmed otse teisele vastutavale töötlejale.

7.6 Õigus esitada vastuväiteid 

Teil on õigus esitada oma isikuandmete töötlemise suhtes vastuväiteid, mis tähendab, et te võite paluda meil oma isikuandmete töötlemine lõpetada. Selline õigus kehtib ainult juhul, kui andmetöötluse õiguslikuks aluseks on “õigustatud huvi” (kaasa arvatud profiilianalüüs) (vt eespool punkti “Õiguslikud alused”).

Teil on igal ajal ja tasuta õigus esitada vastuväited otseturundamisele juhul, kui teie isikuandmeid töödeldakse otseturunduse tegemise eesmärgil, sealhulgas profiilianalüüsi tegemise eesmärgil sellises ulatuses, mis on seotud otseturundamisega. Selle õiguse kasutamise järgselt ei töötle me enam teie isikuandmeid nimetatud eesmärkidel.

8. Privaatsusteate uuendamine

Uuendasime oma privaatsusteadet viimati 20. mail 2020 ja see asendab privaatsusteate varasemad versioonid. Aeg-ajalt uuendame seda privaatsusteadet, teavitades teid kõigist olulistest muudatustest.

9. Kontaktid isikuandmetega seotud päringute esitamiseks

Nordek OÜ
Andmetöötlusregistri pidaja
Malle tee 14, Mändjala, Saaremaa vald, 93871, Eesti
store@nordek.eu

Klienditeenindus:

+372 51992231 (eesti, vene ja inglise keeles)

LISA

Ülevaade Nordek OÜ ANDMETÖÖTLUSTOIMINGUTEST

Töötlustoiming Isikuandmete kategooriad

Isikuandmete eriliigid

Isikuandmete töötlemise eesmärk Isikuandmete vastuvõtjad Säilitamisaeg Täiendav selgitus ja isikuandmete allikad (kui kohaldub)
Nordek OÜ kliendiandmebaas Nimi, aadress, postiindeks, riik, e-maili aadress, telefoninumber, tooteinfo Ei Haldus, kliendisuhted, otseturundus. Volitatud Nordek OÜ töötajad ja lepingu alusel 3ndast isikust IT teenuse osutaja. Aeg, mis on vajalik, et Nordek OÜ-l oleks võimalik pakkuda teenuseid või tooteid, mida klient on taotlenud, või pikemalt, kui nii on ette nähtud seaduses.

3 aastat lepingu lõppemisest – lepingust tulenevate nõuete esitamine ja esitatud nõuete vastu kaitsmine.

Klientide registreerimine
Klienditeenindus/ Garantiiremont
Nimi, aadress, riik, e-maili aadress, postiindeks, telefoninumber, kliendi toode (toote nimetus ja seerianumber) Ei Haldus, kliendisuhted, kättetoimetamisteenuste osutamine, lepingute täitmine. Volitatud Nordek OÜ Remondi- ja teeninduspunktid, sh lepingu alusel 3ndast isikust IT teenuse osutaja. 3 aastat lepingu lõppemisest – lepingust tulenevate nõuete esitamine ja esitatud nõuete vastu kaitsmine.

7 aastat – kui dokument/leping on raamatupidamise alusdokumendiks

Klientide registreerimine, Kliendilt saadud remondiga seotud dokumendimajandus.
Nordek OÜ Kampaaniad Nimi, e-maili aadress, aadress, riik, IP aadress, postiindeks, telefoninumber, Muud: Ostuarve, tooteinfo, sünnikuupäev, Jaemüüja, kellelt toode osteti. Ei Kliendi nõusoleku korral otseturundus ja kliendile reklaaminfo saatmine. Volitatud Nordek OÜ töötajad ja lepingu alusel 3ndast isikust IT teenuse osutaja. Andmed eksporditakse 3ndast isikust IT teenuse osutajale, kui klient on nõusoleku andnud. Aeg, mis on vajalik, et Nordek OÜ-l oleks võimalik pakkuda teenuseid või tooteid, mida klient on taotlenud, või pikemalt, kui nii on ette nähtud seaduses. Klientide registreerimine
Nordek Store Nimi, aadress, postiindeks, riik, e-maili aadress, telefoninumber, ostetud toode Ei Haldus, kliendisuhted: kättetoimetamisteenuste osutamine Volitatud Nordek OÜ töötajad, ja lepingu alusel 3ndast isikust IT teenuse osutaja Aeg, mis on vajalik, et Nordek OÜ-l oleks võimalik pakkuda teenuseid või tooteid, mida klient on taotlenud, või pikemalt, kui nii on ette nähtud seaduses.

3 aastat lepingu lõppemisest – lepingust tulenevate nõuete esitamine ja esitatud nõuete vastu kaitsmine.

7 aastat – kui dokument/leping on raamatupidamise alusdokumendiks

Klientide registreerimine